In dit Privacy- en Cookiebeleid, hierna te noemen "Privacybeleid" van Hoogvliet B.V., hierna te noemen "Hoogvliet", wordt beschreven hoe Hoogvliet de persoonsgegevens van iedere gebruiker van zijn websites verwerkt. De persoonsgegevens die door Hoogvliet worden verwerkt zijn naam, (e-mail)adres, telefoonnummer, geslacht en optioneel geboortedatum. Hoogvliet gaat zorgvuldig met de persoonsgegevens om en zorgt ervoor dat elke verwerking van de gegevens van een gebruiker voldoet aan de geldende wet- en regelgeving.

Artikel 1 - Verzameling en gebruik van persoonsgegevens

 1. Hoogvliet verzamelt persoonsgegevens van een gebruiker wanneer de desbetreffende gebruiker deze persoonsgegevens via de website aan de Hoogvliet heeft doorgegeven, bijvoorbeeld door contact op te nemen met een verzoek om informatie over de diensten of producten van Hoogvliet, een bestelling bij Hoogvliet te doen, een sollicitatieformulier in te vullen of doordat de gebruiker zich heeft aangemeld voor de nieuwsbrief van Hoogvliet.
 2. Hoogvliet gebruikt deze persoonsgegevens voor het doeleinde waarvoor de gebruiker de persoonsgegevens aan Hoogvliet heeft verstrekt:
 • als de gebruiker Hoogvliet om informatie over diensten en producten verzoekt, verwerkt Hoogvliet de persoonsgegevens om aan dat verzoek te voldoen;
 • als de gebruiker een bestelling doet, gebruikt Hoogvliet de persoonsgegevens om die bestelling af te handelen;
 • als de gebruiker zich heeft opgegeven voor de nieuwsbrief, dan zal Hoogvliet de persoonsgegevens gebruiken om de nieuwsbrief naar de gebruiker toe te zenden;
 • enter your textdaarnaast kan Hoogvliet de persoonsgegevens gebruiken om zijn gebruikers op de hoogte te stellen van producten of diensten van Hoogvliet die interessant voor de desbetreffende gebruiker zouden kunnen zijn;
 • als er onverhoopt iets mis is met een product dat Hoogvliet heeft verkocht (product recall), dan kan Hoogvliet naast het plaatsen van persberichten op zijn websites en in de landelijke dagbladen, in het belang van het welzijn van de gebruiker ook contact met de gebruiker opnemen via de bij Hoogvliet bekende contactgegevens;
 • als de gebruiker via de klantenservice een vraag stelt of een klacht indient, verwerkt Hoogvliet de persoonsgegevens voor het afhandelen van de vraag of de klacht;
 • Hoogvliet biedt Klanten regelmatig de mogelijkheid deel te nemen aan speciale acties, zoals spaaracties, prijsvragen of promotionele kansspelen. In bepaalde gevallen vraagt Hoogvliet de gebruiker om daarvoor een registratieformulier in te vullen. Hoogvliet verwerkt de door de gebruiker opgegeven persoonsgegevens om de deelname te registreren en/of te bevestigen, om de eventueel toegekende prijzen en voordelen aan de gebruiker toe te sturen en om te bepalen of de gebruiker voldoet aan de promotievoorwaarden.

Artikel 2 - Wie is verantwoordelijk voor de gegevens van de gebruiker?

Hoogvliet, gevestigd aan de Eikenlaan 265 in Alphen aan den Rijn, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals beschreven in dit privacybeleid. In navolging van de Wet Bescherming Persoonsgegevens heeft Hoogvliet de verwerkingen van persoonsgegevens aangemeld bij de toezichthouder op het gebied van de privacywetgeving, het College Bescherming Persoonsgegevens ("CBP") in Den Haag. Hierin is aangegeven welke gegevens Hoogvliet verwerkt, voor welke doeleinden en aan welke personen en of instanties de gegevens worden verstrekt. Zie voor meer informatie het openbare register van het CBP.

Artikel 3 - Minderjarigen

In sommige gevallen vraagt Hoogvliet expliciet om toestemming om bepaalde persoonsgegevens te kunnen gebruiken. Als de gebruiker jonger is dan 16 jaar, heeft de gebruiker in die gevallen de toestemming van zijn of haar ouder of voogd nodig om de persoonsgegevens te verstrekken aan Hoogvliet. De ouder of voogd kan in dat geval ook altijd de aan Hoogvliet verstrekte gegevens aanpassen of verwijderen. Als de gebruiker nog geen toestemming heeft, verzoekt Hoogvliet de gebruiker daarom geen gegevens te verstrekken.

Artikel 4 - Wie heeft toegang tot de gegevens van de gebruiker?

Hoogvliet zal de persoonsgegevens van gebruikers niet aan derden doorgeven, tenzij:
 • de doorgifte geschiedt aan een door Hoogvliet voor de in dit privacybeleid opgesomde doeleinden ingeschakelde derden, met welke derden Hoogvliet een overeenkomst heeft gesloten die erop toeziet dat de derden voldoende waarborgen biedt ten aanzien van technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen met betrekking tot de te verrichten verwerkingen;
 • Hoogvliet op grond van een wettelijke verplichting gehouden is de persoonsgegevens door te geven aan een bevoegde instantie.
 • Hoogvliet zal in dergelijke gevallen passende maatregelen nemen die redelijkerwijs nodig zijn om te waarborgen dat de gegevens van de gebruiker zo goed mogelijk beschermd worden. Hoogvliet verstrekt de gegevens van de gebruiker in geen geval aan derden voor commerciële doeleinden.

Artikel 5 - Waar kan de gebruiker terecht met vragen en verzoeken?

De gebruiker heeft op elk moment recht op inzage, verbetering, aanvulling, verwijdering of afscherming van zijn of haar persoonsgegevens, overeenkomstig het bepaalde in de Wet bescherming persoonsgegevens. Indien de gebruiker van deze rechten gebruik wil maken, of indien de gebruiker vragen heeft over de gegevens die Hoogvliet over hem verzamelt, kan de gebruiker Hoogvliet bereiken door contact op te nemen via het navolgende adres:
Hoogvliet Klantenservice Antwoordnummer 10096
2400 VB Alphen aan den Rijn
De gebruiker kan ook contact opnemen via het contactformulier van de Hoogvliet Klantenservice via www.hoogvliet.com.
Hoogvliet kan alleen inzicht verlenen aan de gebruiker indien hij zich kan identificeren. Daarom vraagt Hoogvliet de gebruiker om een kopie van zijn rijbewijs, identiteitskaart of paspoort mee te sturen.
Gebruikers kunnen zich afmelden van de nieuwsbrief door een e-mail te zenden aan websuper&hoogvliet.com.

Artikel 6 - Hoe beveiligt Hoogvliet de gegevens van de gebruiker?

Hoogvliet gaat uiterst zorgvuldig met de persoonsgegevens van de gebruiker om. Hoogvliet heeft verschillende technische en organisatorische maatregelen genomen om de persoonsgegevens van de gebruiker te beveiligen tegen verlies of onrechtmatig gebruik. Zo beveiligt Hoogvliet zijn systemen en applicaties volgens de daarvoor geldende Standard of Good Practice for Information Security (ISF 2011) en de Open Web Application Security Project (OWASP).

Artikel 7 - Maakt Hoogvliet gebruik van cookies?

 1. Ja, Hoogvliet gebruikt cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat Hoogvliet naar de browser van de gebruiker stuurt, zodat Hoogvliet deze automatisch kan herkennen bij een volgend bezoek aan zijn websites. Cookies zijn in staat om gegevens te verzamelen die verbonden zijn aan het gebruik van de websites van Hoogvliet, zoals de pagina’s die de gebruiker bezocht heeft en hoelang de gebruiker op de site is gebleven. Wanneer de gebruiker op de websites van Hoogvliet komt, stuurt het cookie informatie terug aan Hoogvliet. Hoogvliet bewaart een cookie niet langer dan noodzakelijk.
 2. Hoogvliet maakt gebruik van sessiecookies en permanente cookies:
 • met behulp van een sessiecookie kan Hoogvliet bijvoorbeeld bijhouden welke webpagina’s de gebruiker bezoekt en welke onderdelen de gebruiker aanklikt. Het cookie wordt verwijderd wanneer de gebruiker de webbrowser afsluit.
 • met behulp van een permanente cookie kan de website van Hoogvliet de gebruiker bij een volgend bezoek herkennen.
 1. Hoogvliet plaatst cookies die noodzakelijk zijn voor het leveren van de functionaliteiten van de websites. Hierdoor kan de gebruiker bijvoorbeeld boodschappen in het winkelwagentje plaatsen en de inhoud van het winkelwagentje bekijken.
 2. Indien de gebruiker helemaal geen cookies wil ontvangen, kan hij de instellingen van zijn webbrowser aanpassen om het plaatsen van cookies volledig te blokkeren. Het kan dan echter gebeuren dat niet alle onderdelen van de websites nog volledig werken.

Op de hoogte blijven van de nieuwste vacatures?